FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Information technologies.
Data Solutions
Outsourcing
Consulting
 
PROOF spol. s r. o.
Továrenská 77/1
020 01 Púchov, SLOVAK REPUBLIC
tel. / fax.: +421 42 4 631 117
mail: info@proof.sk
 
Komplexné riešenia projektov v oblasti informačných technológií, ako outsourcing, školenia, poradenstvo a omnoho viac
Ekonomické informačné systémy triedy ERP, ktoré sú určené špeciálne pre veľké spoločnosti, štátnu správu, mestské respektíve obecné úrady
Ekonomické informačný systém PROOF-ISOZ sú komplexným riešením pre malé a stredné podniky pri spracovaní ekonomickej agendy, riadení a kontrole

Moduly informačných systémov PROOF-ISOZ

Jednotlivé moduly systému sú medzi sebou previazané a tak tvoria kompexné riešenie. Dokážu však pracovať aj samostatne, čo je umožnené modulárnosťou systémov PROOF-ISOZ. Nasleduje náhľad do vybraných modulov PROOF-ISOZ:

Účtovníctvo
- voliteľná účtová osnova, definovateľné účty s trinásťmiestnou analytikou
- voliteľné hospodárske obdobie - môže byšť odlišné od kalendárneho roku - otvorné aj dva roky
- čenenie dát na strediská, zákazky, obchodné prípady
- detailne prepracované účtovné predkontácie, ktoré po nastavení umožnia maximálnu automatizáciu zaúčtovania
- účtovanie z kníh faktúr, pokladní, skladov, HIM ...
- sledovanie saldokonta, možnosť párovania
- možnosť vystavovať interné doklady a ostatné príjmy a výdaje
- opakovate?ná ročná uzávierka, voliteľne je možné priebežné uzatváranie mesiacov alebo až jednotlivých dokladov
- opravy účtovných zápisov, účtovanie v cudzích menách

Faktúry
- základné agendy faktúr, dobropisov (prijatých, vydaných)
- rôzne formy úhrad, podpora vzájomných zápočtov (agenda vzájomných zápočtov)
- knihy faktúr (i spätne k dátumu), prehľady nezaplatených faktúr

Pokladňa
- neobmedzené množstvo pokladní, vrátane pokladní v cudzích menách
- pokladničné príjmy, pokladničné výdaje

Mzdy a personalistika
- evidencia personálnych a mzdových listov, priemerov, zrážok
- podpora všetkých typov pracovných pomerov
- automatický výpočet ročného zúčtovania daní
- spracovanie mesa?ných a ročných uzávierok s výstupmi pre účtovníctvo
- spracovanie hromadných príkazov na úhradu - elektronická väzba na peňažné ústavy
- výstupy vo forme definovate?ných zostáv a formulárov
- zostavy a výkazy pre zdravotné poistovne, sociálne a finančné úrady

Administrácia
- modul určený na administráciu systému, najmä na nastavenie klientských staníc - pre sieťové inštalácie

Banka
- evidencia neobmedzeného množstva bankových účtov, aj v cudzích menách
- agenda bankových výpisov, vyhľadávanie platených dokladov podľa variabilného symbolu alebo pomocou iných údajov, resp. ručne
- elektronický styk s bankou - homebanking

Register firiem
- evidencia firiem - obchodných partnerov, ku každej je možné evidovať ľubovolné množstvo adries - prevádzkarní - rýchle vyhľdávanie podľa názvu, IČO - možnosť triediť firmy podľa užívateľom zvolených kľúčov

Majetok

- komplexná evidencia hmotného a nehmotného dlhodobého majetku - členenie majetku podľa druhu, fyzického umiestnenia a zodpovednej osoby, stredísk, obchodných prípadov atď. - daňové odpisovanieZoznam jednotlivých modulov prikladáme aj vo formáte pdf na stiahnutie